همه چیز درباره ویندوز ۲۰۰۰

همه چیز درباره ویندوز ۲۰۰۰

ویندوز 2000

مقدمه

فايل سيستم Fat براي ديسكهاي كوچك وساختار پوشه ي ساده طراحي شده بود. ويندوز ۲۰۰۰ دو نسخه ‌ي فايل سيستم (fat 32, fat16) Fat را پشتيباني مي كند. يك پارتيشن قالب بندي شده با Fat16 به سكتورهاي ۵۱۲Byte تقسيم مي شود و فايلهاي آن در كلاسترهاي ديسك نوشته مي شوند همچنين مي دانيم مانند واحدهاي تخصيص است.

اندازه ي پيش فرض كلاسته با اندازهي پارتيشن معين شده و آن مي تواند كوچكتر از ۴Kb يا ۸ سكتور يا بزرگتر از Kb 64 يا ۱۲۸ سكتور باشد. مزيت اصلي Fat 32 اينست كه آن توانايي پشتيباني پارتيشن هاي بزرگتري را كه با Fat16 پارتيشن هاي بالاتري در اندازه ۴ Gb را پشتيباني مي كند هر چند Fat32 مي تواند پارتيشن هايي بزرگتري راب ا Fat 16 اداره مي شوند دارد.

Fat 16 پارتيشن هاي بالاتري در اندازه ۴GB را پشتيباني مي كند هر چند Fat 32 مي تواند پارتيشن هايي بزرگتر در اندازه ي ۲۰۴۷ Gb را اداره كند. ويندوز ۲۰۰۰ يك پارتيشن با fat32 را حداكثر در اندازه ي ۳۲Gb قالب بندي خواهد كرد. اما آن مي تواند پارتيشن هاي Fat 32 را در اندازه ي ۲۰۴۷ Gb افزايش دهد. Fat 32 ابزاري با كوچكترين تغييرات ممكن موجود در معماري Fat 16، ساختار داده هاي داخلي، واسط هاي برنامهِ ِي كاربردي (API) و قالب بندي روي ديسك بود.

فايل سيستم (NT(NTFS

ويندوز ۲۰۰۰ با نسخه ي جديد NTFS وارد بازار شد.اين جديدترين نسخه بود. NTFS نسخه‌ي ۵٫۰ اجرا، قابليت اطمينان و سازگاري را كه در Fat پيدا نمي شد فراهم مي كرد.

ساختار داده هاي NTFS به شما اجازه مي دهد كه از فرصت جديد ويژگي ها در ويندوز ۲۰۰۰ مثل سرويس ACTIVE DIRECTORY و مديريت نرم افزار و اساس مشخصه هاي ذخيره سازي در مكانهاي قابل تجزيه استفاده كنيد. NTFS شامل ويژگي هاي امنيت كه براي فايل سرور و ابتدا و انتهاي كامپيوتر شخصي در محيط گروهي نياز بوده مي باشد و آن همچنين كنترل دستيابي داده و مزيت مهم يكپارچگي را دارا مي باشد.

مقدمه اي براي NTFS

مايكروسافت به شما توصيه مي كند كه همة پارتيشن هاي ويندوز ۲۰۰۰ را با ntfs قالب بندي كنيد. به جز راه اندازي پيكربندي هاي چندگانه در جايي كه ويندوز ۲۰۰۰ و سيستم عامل ويندوز nt لازم نيست. قالب بندي پارتيشن هاي ويندوز ۲۰۰۰ شما با ntfs به جاي fat به شما اجازه مي دهد كه فقط برنامه هاي اصلي موجود در ntfs را استفاده كنيد كه توانايي ترميم و فشردگي را شامل مي شود. توانايي ترميم طراحي شده داخل ntfs شبيه اين است كه كاربر بايد به ندرت يك ديسك اجرايي براي بازسازي برنامه در ولوم ntfs داشته باشد. ntfs رابطه منطقي ولوم با كاربرد وارد شدن تراكنش استاندارد و روش ترميم را تضمين مي كند. به علاوه ويندوز ۲۰۰۰ فشردگي در پوشه يا اصل فايل مجزا براي پارتيشن هاي ntfs را پشتيباني مي كند.

فايلهاي فشرده شده در پارتيشن ntfs مي توانند توسط هر كاربرد مستقيم در ويندوز ۲۰۰۰ بدون اينكه ابتدا توسط برنامه ديگري از حالت فشرده شده خارج شوند خوانده و نوشته مي شوند. ntfs سرعت دستيابي سريعتري را نسبت به fat و كمترين عدد دستيابي ديسك كه براي پيدا كردن فايل نياز است را فراهم مي كند. به علاوه ntfs به شما اجازه مي دهد كه مجوزهاي محلي را در فايلها يا پوشه هايي كه مشخص مي كنند كدام گروهها و كاربران به آنها دستيابي دارند قرار دهيد. كه اين جواز شامل زمينه سطح دستيابي است. به كاربردن مجوزهاي پوشه و فايل ntfs هردو به كاربران در حال كار در كامپيوتر، كه در فايل ذخيره شده است و كاربران به فايل در سرتاسر شبكه وقتي كه فايل در پوشه به اشتراك گذاشته شده مي باشد دستيابي دارند.

همچنين با ntfs شما مي توانيد اشتراك مستقيمي كه در پوشه هاي به اشتراك گذاشته شده در تركيب با مجوزهاي پوشه و فايل عمل مي كند قرار دهيد. fat فقط اشتراكهاي مستقيم را پشتيباني مي كند.

راهنمايي: اشتراك پوشه هاي مستقيم در پارتيشن هاي ntfs به جاي پيكربندي مجوزهاي محلي ntfs پيكربندي نمي شوند.

ويژگي هاي ويندوز ۲۰۰۰

همه ويژگي هاي جديد و زياد در ويندوز ۲۰۰۰ با فايل سيستم ntfs پشتيباني مي شوند. اين بخش شكل بيروني بسياري از اين ويژگي ها و چگونگي ارتباط آنها با ntfs مي باشد.

مكان هاي قابل تجزيه

مكانهاي قابل تجزيه، هدف جديد استفاده شده در فايل سيستم ntfs ويندوز ۲۰۰۰ مي باشد. يك مكان قابل تجزيه يك فايل با يك پوشه است كه داراي داده هاي كنترل شده كاربر ذخيره شده در سيستم است كه ويژگي قابل تجزيه را مديريت كرده است ويژگي قابل تجزيه با فيلترهاي فايل سيستم براي زياد كردن رفتار طبيعي فايلها يا دايركتوريهاي حاضر در مبناي فايل سيستم استفاده شده مي باشند. ينابراين فايل يا دايركتوريي كه حاوي مكان قابل تجزيه است يك رفتار اضافي كه در مبناي فايل سيستم حاضر نيست پيدا مي كند. مكانهاي قابل تجزيه قادرند فيلترهاي فايل سيستم را براي اضافه كردن رفتار كنترل شده كاربر براي فايل يا يك دايركتوري، لايه بندي كنند.

درايو فايل سيستم جزئيات i/o را به طور عملي اجرا مي كند. اين درايورها براي برچسب قابل تجزيه و شناسه يكتاي سراسري (guid) براي شناسايي فراخواني هاي i/o كه آنها مسؤوليت اين را دارند استفاده مي شوند.

گرچه برچسب قابل تجزيه خودش يكتا مي باشد اما (guid) ها شناسايي اضافي را فراهم مي كنند. وقتي كه كاربر به يك دايركتوري دسترسي دارد و آن دايركتوري داراي اتصال مكان قابل تجزيه مي باشد.، در ويژگي به هم پيوستن با آن يك سري عمل به وقوع مي پيوندد:

۱) يك كاربر ويندوز ۲۰۰۰، explorer را باز مي كند در دايركتوري ntfs موجود در ولوم ويندوز ۲۰۰۰ دوبار كليك مي كند.

۲) فراخواني از مد كاربر بخ مد هسته مي رود تا جايي كه به هدف فايل سيستم برسد و با تطبيق دهي ويژگي مكان قابل تجزيه برخورد پيدا كند.

۳) هر درايور فيلتر فايل سيستم قابل نصب در ويندوز ۲۰۰۰ پشته i/o را براي برچسب به هم پيوستن با مكان قابل تجزيه امتحان مي كند. اگر يك تطبيق وجود داشت براي به هم پيوستن درايور فيلتر فايل سيستم به تقاضا گوش مي كند. فيلترهاي فايل سيستم هر دو تقاضاي داخل محدوده و خارج محدوده را امتحان مي كنند.

۴) درايور فيلتر اتصال دايركتوري ntfs به تقاضا گوش مي كند و به طور عملي افزايش به هم پيوستن با مكان قابل تجزيه را اجرا مي كند. در مورد اتصال دايركتوري، درايور فاصله فايهاي ديگر را زياد مي كند.

۵) درايور فيال سيستم فراخواني را براي كاربرد فراخواني باز مي گرداند. درايور فايل سيستم فاصله نامهاي ديگر را زياد مي كند و اداره عملكرد فراخواني را باز مي گرداند.

يادداشت: اگر اتصال دايركتوري قابل جابهجايي باشد، مكان قابل تجزيه حاضر نخواهد بود بنابراين فراخواني براي باز كردن دايركتوري به يك درايور فيلتر فايل سيستم در پشته i/o گوش نخواهد كرد كه اين از رفتار طبيعي ناشي مي شود. ويندوز ۲۰۰۰ اجازه تغيير دادن ترتيب وابسته پشته فايل سيستم را مي دهد. اطلاعات ذخيره شده در ريجيستري استفاده مي شوند يك فيلتر مي تواند بالا يا پايين فيلترهاي ديگر گذاشته شود. ntfs هميشه پايين فيلترهاي فايل سيستمي كه به ntfs مثل يك سرويس نياز دارد و بالاي درايورهاي وسايلي كه با ntfs استفاده مي شوند گذاشته مي شود. ساختمان زير سيستم هاي i/o ويندوز ۲۰۰۰ مناسب ساختار داده ها براي در خواست سرويس و orchestrates است كه فراخواني به نوبت لايه ها مي باشد. بعد از يك تابع پردازش شده به وسيله پشتي زير سيستم i/o ويندوز ۲۰۰۰ نتيجه عملكرد و تقاضاي كار بيشتر خروجي يا كافي نبودن تقاضا كه يك اجراي معمولي دارد را امتحان مي كند. دو فايل سيستم كه افزايش مكان هاي قابل تجزيه را فراهم مي كنند شامل زير مي باشند:

مديريا ذخيره سازي سلسله مراتبي: فايهاي استفاده نشده به طور اتوماتيك توسط رسانه ارزانتر مثل نوار يا درايورهاي قابل جابه جايي بايگاني مي شوند. وقتي يك كاربر سعي مي كند به يك فايل بايگاني شده دستيابي پيداكند، مكان قابل تجزيه در محلي كه فايل در رسانه تناوبي مي باشد كمك مي كند و براي كاربر فايل، بايگاني شده به نظر نمي رسد.

مكان افزايش ولوم (حجم): به يك كاربر براي نمايش چندگانه ولوم ها ديسك مثل يك درايو تنها اجازه داده مي شود.

ذخيره سازي ساختاري محلي (native structured storage)

ذخيره سازي ساختاري محلي (nss) يك عملكرد جديد ويندوز ۲۰۰۰ مي باشد.

nss : اجازه مي دهد كه سند x فعال به طور فيزيكي در يك قالب بندي جريان چندگانه ذخيره شده و x فعال براي ذخيره سازي ساختاري پردازش از آن استفاده كند.

فيلترهاي فايل سيستم nss يك فايل در ديسك شبيه فايل ذخيره سازي ساختاري ole مي سازند. كه نتيجه ان كارايي بهبود يافته در ذخيره سازي فيزيكي تركيب سندهاي x فعال مي باشد. هر داده مقصد كه قرار دا ده شده در جريان داخلي خود يك فايل و جود دارد. شيوه به روز درآوردن يك مقصد اين است كه جريان جديد براي قصد جديد به وجود آمده و جريان اوليه براي مقصد نابود شده مي باشد زيرا فايل سيستم براي فضاي ديسك تبديل مي شود.

به نظر مي رسد كه فيلتر فايل سيستم nss همه اين ها را براي كاربرد ناپيدا مي سازد. فيلتر nss همچنين اجازه مي دهد كه فايل nss براي فلاپي كپي شود، فايل براي قالب بندي فايل قديمي و vice versa تبديل شود. ويندوز ۲۰۰۰ نياز دارد كه يك مكان قابل تجزيه را در هر فايلي كه nss استفاده مي كند قرار دهد. يك مكان قابل تجزيه در يك فايل عملكردهاي زير را اجرا مي كند.

نشان مي دهد كه فايل داري جريان ها چندگانه مي باشد.

درايور فيلتر فايل سيستم را براي تبديل كردن جريان چندگانه جريان يكتا وقتي كه فايل به يك فايل سيستمي كه nss پشتيباني نمي كند مي رود راهنمايي مي كند.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره درج شده تماس حاصل فرمایید.

 

modir

Leave your message